قوانین تبلیغات در گوگل

سیاست ها و قوانین گوگل

قوانین تبلیغات در گوگل ادوردز به منظور ایجاد تجربه ای ایمن و مثبت برای کاربران وضع کرده است و به طور دائم این قوانین بررسی می شوند.