محتوا کپی را چگونه تشخیص دهیم و آیا به سایت ضرر می رساند؟

محتوا کپی

محتوا کپی یا تکراری صرف نظر از اینکه در یک وب سایت به صورت تصادفی وجود دارد یا در نتیجه کپی کردن از محتوای سایت دیگر باشد، باید به درستی مدیریت شود. محتوای تکراری محتوایی است که در اینترنت در بیش از یک مکان ظاهر می شود. منظور از مکان در اینجا همان آدرس وب […]