آشنائی با مهم ترین واژگان و اصطلاحات گوگل ادز ۲

واژگان و اصطلاحات گوگل ادز ۲

قبل از خواندن این مقاله می توانید قسمت اول واژگان و اصطلاحات گوگل ادز را بخوانید بخش اول : آشنائی با مهم ترین واژگان و اصطلاحات گوگل ادز هر فضای کاری مملو از واژگان و اصطلاحات جدید است که آشنایی با آنها می تواند جنبه های مبهم کار را روشن سازد. این واژگان و اصطلاحات […]